top of page

Privacyverklaring

Clicks By Su, gevestigd aan Frans Bekkerstraat te Charlois, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Suli Maria is de Functionaris Gegevensbescherming van Click By Su Zij is te bereiken via clicksbysu@hotmail.com.

​Persoonsgegevens die ik verwerk:

Clicks By Su verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.clicksbysu.com verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:​​

 • Foto’s gemaakt tijdens de sessies

 • Voor- en/of achternaam

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 

Clicks By Su verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:​

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via het contactformulier, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt:

Clicks By Su verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens de fotosessies

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Clicks By Su verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Contactformulier: 
 • Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Clicks By Su bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

 • Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij geldt:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)

 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)

 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

 • Account op de website: totdat jij deze opzegt

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Clicks By Su verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:​​

 • Pixieset | e-mail en foto’s t.b.v. de online galerij

 • Outlook | e-mail 

 • Google analytics | Website 

 • WIX | Website, contact en nieuwsbrief

 • Social Media | Promotionele doeleinden

 • Leveranciers | Leveringsdoeleinden

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

​Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Clicks By Su en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar clicksbysu@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Clicks By Su wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Clicks By Su neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via clicksbysu@hotmail.com

bottom of page