top of page

Algemene Voorwaarden

 • Bij het gebruiken van de diensten van Clicks By Su gaat u automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden die opgesteld zijn.

 • Clicks By Su is niet verantwoordelijk als de klant om wat voor reden ook de algemene voorwaarden niet gelezen heeft.

Definities:
 • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

 • De fotograaf: Clicks By Su tevens opdrachtnemer.

 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf een overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, WhatsApp.

Aanbod:
 • Clicks By Su doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

 • De offerte heeft een geldigheid van 1 week. Als u boekt, betekent dit dat u akkoord gaat met de offerte of prijslijst.

 • · Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Opdracht:
 • Clicks By Su behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren.

 • Een overeenkomst kan slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Clicks By Su is in dat geval gerechtigd de verschuldigde prijs aan te passen

Betalingsvoorwaarden:
 • De fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 • Tenminste 25% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling vereist.

 • Het resterend bedrag dient uiterlijk 2 weken voor de fotoshoot betaald te worden.

 • Als u een fotoshoot boekt op korte termijn (binnen 14 dagen) dan is het niet mogelijk om een aanbetaling te doen en dient het volledige bedrag vooraf voldaan te worden.

Fotomateriaal:
 • Originele bestanden blijven eigendom van de fotograaf.

 • Foto's die de klant ontvangt, mogen gebruikt worden voor privé gebruik.

 • De opdrachtgever ontvangt de foto’s zonder logo.

 • De aangeleverde foto's mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder toestemming van de fotograaf.

Cadeaubonnen:
 • Clicks By Su biedt cadeaubonnen aan. Cadeaubonnen kunnen gepersonaliseerd worden.

 • Cadeaubonnen zijn niet in te wisselen voor contant geld.

 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

Promotie:
 • Foto's die gemaakt zijn tijdens de fotoshoot mogen door de fotograaf gebruikt worden ter promotie, tenzij anders overeengekomen.

 • Het fotomateriaal mag gebruikt worden voor alle soorten promoties, bijvoorbeeld: social media, portofolio etc.

 • De fotograaf behoudt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.

Aansprakelijkheid:
 • Bij opdrachten kan de fotograaf nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door de opdrachtgever.

 • De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden als de fotoshoot niet volgens planning verloopt door bijvoorbeeld: niet meewerkende kinderen.

 • Voordat de fotoshoot plaats vindt wordt de verwachtingen van de klant besproken. Wanneer de fotoshoot niet loopt zoals u wenst kunt u dit ter plekke aangeven. Na afloop van de fotoshoot kan er geen aanspraak meer worden gedaan op het verloop van de fotoshoot.

 • Clicks By Su is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

 • Bij technische problemen verklaart de klant zich er mee akkoord dat er geen gerechtelijke stappen kunnen worden ondernomen. Er worden geen schadevergoedingen uitbetaald.

Annuleringen en verschuivingen:
 • Bij slecht weer verschuift de fotoshoot in overleg naar een andere dag of locatie. Hierover wordt de klant tijdig geïnformeerd.

 • Bij ziekte of onmacht van de fotograaf kan de fotoshoot verschoven worden. Hierover wordt de klant tijdig geïnformeerd.

 • Bij ziekte of onmacht van de opdrachtgever kan de fotoshoot maximaal 2x kosteloos verschoven worden.

 • Verschuiving of annulering van de overeenkomst moet schriftelijk gebeuren.

 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan heeft de fotograaf het recht om de overeenkomst te annuleren of verschuiven totdat de factuur betaald is. Hierover wordt de klant tijdig geïnformeerd.

 • Indien opdrachtgever niet op tijd aanwezig is, heeft de fotograaf het recht om de fotoshoot te annuleren of te verschuiven.

 • Bij het niet komen opdagen voor de fotoshoot brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

Klachten:
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 • Klachten na bovengenoemde termijn worden niet in behandeling genomen.

 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Auteursrecht:
 • Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de fotograaf.

 • De fotograaf behoudt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

 • Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

 • Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 • Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 • Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding in acht te nemen.

 • Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

 • Elk gebruik van een werk van de fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 • Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 • Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden:
 • De fotograaf behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de opdrachtgever medegedeeld.

 • Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Overige bepalingen
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand

bottom of page